Правила та умови

Загальні договірні умови і правила надання послуг клієнтам

  ЗАГАЛЬНІ ДОГОВІРНІ УМОВИ І ПРАВИЛА

  НАДАННЯ ПОСЛУГ КЛІЄНТАМ,

  умови конфіденційності, взаємодії , відповідальності між клієнтом і компанією, між компанією і субвиконавцями.

  Редакція від 10.01.2019 року.

  Ці Договірні умови і правила, (надалі – «Правила») розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про електронну комерцію”, Закону України «Про захист прав споживачів», “Угоди про Асоціацію 
  між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, мають правовий статус оферти на умовах договору приєднання і діють також за всіма усними і/або письмовими (електронними) договорами, як укладеними, так і  такими, що будуть або були укладені між Клієнтами і/або КОМПАНІЄЮ в частині, що не суперечить окремому індивідуальному договору/ оферті укладеному між Клієнтом і КОМПАНІЄЮ, або між КОМПАНІЄЮ і Субвиконавцем.

  1. Терміни, що використовуються в цих Правилах:

  КОМПАНІЯ – суб’єкт господарювання юридична особа або фізична особа підприємець, або суб’єкт незалежної професійної діяльності, який надає професійні послуги, на умовах, передбачених цими Правилами. Якщо у пропозиції/ договорі  не вказано інше, то компанією вважається Товариство з обмеженою відповідальністю “Західна консалтингова група” або будь-яка з нижче названих юридичних осіб, що є партнерами  компанії:  Адвокатське бюро “Яновський і партнери”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Збережені активи”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Бухгалтерська компанія Збережені активи Медіум”, Приватне підприємство “Академія професійного бухгалтера”.

  ДОГОВІР – будь який цивільно-правовий, господарський, трудовий чи інший аналогічний договір або інший правочин, на підставі якого виникають, змінюються або припиняються правові відносини між Клієнтом і/або КОМПАНІЄЮ і/або Субвиконавцем.

  КЛІЄНТ – фізична або юридична особа, яка має намір замовити, замовила або спожила послугу у ВИКОНАВЦЯ.

  ПОСЛУГА – діяльність ВИКОНАВЦЯ (включаючи його найманих працівників, субвиконавців, повірених, інших уповноважених осіб, які надають послуги за вказівкою КОМПАНІЇ) із надання КЛІЄНТУ на його замовлення юридичних, бухгалтерських, навчальних, консультаційних та інших аналогічних послуг, що є предметом діяльності компанії і пропонуються до надання невизначеному колу осіб через сайт або інші канали просування послуг компанії.

  СТОРОНА – Клієнт або КОМПАНІЯ або Субвиконавець.

  СУБВИКОНАВЕЦЬ – підрядник, субпідрядник, повірений, іншиий безпосередній виконавець або найманий працівник КОМПАНІЇ, або будь-яка інша фізична або юридична особа, яка безпосередньо і/або опосередковано фактично бере участь в наданні послуг КЛІЄНТАМ КОМПАНІЇ, за вказівкою і/або на замовлення КОМПАНІЇ.

  2. Підстави для надання послуг.

  Послуги надаються на підставі договору між КОМПАНІЄЮ і КЛІЄНТОМ, укладеного в усній або письмовій (електронній) формі. Для укладення договору КОМПАНІЯ має право вимагати в КЛІЄНТА фізичної особи або представника юридичної особи документ, що посвідчує особу (наприклад паспорт внутрішній або закордонний, посвідчення водія, пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо) для ідентифікації, а щодо юридичної особа – дані з ЄДР. Сторона має право вимагати від іншої сторони лише такі відомості, без яких укладення та виконання зобов’язань за договором неможливе. За згодою сторін, сторони надають одна одній іншу необхідну інформацію.

  Укладення договору між Клієнтом і КОМПАНІЄЮ і між КОМПАНІЄЮ та Субвиконавцем допускається будь-якими, не забороненими або передбаченими законами України способами, якщо інше не передбачено конкретним договором між сторонами.

  Підтвердження вчинення усного договору оформляється прийняттям до виконання певного обов’язку стороною договору (наприклад – оплатою послуг, прийняттям до виконання замовлення, наданням довіреності, вчиненням стороною певної дії, що явно свідчить про намір укласти договір).

  Сторонам відомо і сторони надають свою згоду на запис телефоних або інших усних переговори сторін, який може бути здійснено засобами аудіо і/або відеозапису, як з метою перевірки якості спілкування і обслуговування Клієнтів так із метою фіксації оферт (пропозицій) однієї сторони і акцептів (беззестережних відповідей на пропозиції) іншої сторони, що підтверджують вчинення сторонами правочинів і/або укладення між ними договорів.

  2.1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ СТОРОНАМИ.

  2.1.1. Пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.

  2.1.2. Електронний договір, крім визначених Цивільним кодексом України істотних умов для відповідного виду договору, може містити інформацію про:

   • технологію (порядок) укладення договору;

   

   • порядок створення та накладання електронних підписів сторонами договору;

   

   • можливість та порядок внесення змін до умов договору;

   

   • спосіб та порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепту);

   

   • порядок обміну електронними повідомленнями та інформацією між сторонами під час виконання ними своїх зобов’язань;

   

   • технічні засоби ідентифікації сторони;

   

   • порядок внесення змін до помилково відправленого прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепту);

   

   • посилання на умови, що включаються до договору, шляхом перенаправлення (відсилання) до іншого електронного документа і порядок доступу до такого документа;

   

   • спосіб зберігання та пред’явлення електронних документів, повідомлень, іншої інформації в електронній формі та умови доступу до них;

   

   • умови виготовлення та отримання паперових копій електронних документів;

   

   • можливість вибору мови, що використовується під час укладення та виконання договору;

   

  • інші відомості.

  2.1.3. Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною.

  2.1.4. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті.

  2.1.5. Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах.

  Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може включати умови, що містяться в іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) до нього.

  Особі, якій адресована пропозиція укласти електронний договір (оферта), має надаватися безперешкодний доступ до електронних документів, що включають умови договору, шляхом перенаправлення (відсилання) до них.

  Включення до електронного договору умов, що містяться в іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) до такого документа, якщо сторони електронного договору мали змогу ознайомитися з ним, не може бути підставою для визнання правочину нікчемним.

  2.1.6. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом:

   • – надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченому Законом “Про електронну комерцію”;

   

   • – заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому Законом “Про електронну комерцію”;

   

  • – вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.

  2.1.7. Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства.

  Пропозиція укласти електронний договір (оферта) або електронний договір повинні містити інформацію щодо можливості отримання стороною такої пропозиції або договору у формі, що унеможливлює зміну змісту.

  Якщо покупець (споживач, замовник) укладає електронний договір шляхом розміщення замовлення за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, продавець (виконавець, постачальник) зобов’язаний оперативно підтвердити отримання такого замовлення.

  Замовлення або підтвердження розміщення замовлення вважається отриманим у момент, коли сторона електронного договору отримала доступ до нього.

  2.1.8. У разі якщо укладення електронного договору відбувається в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції, для прийняття пропозиції укласти такий договір особа має ідентифікуватися в такій системі та надати відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) у порядку, визначеному Законом “Про електронну комерцію”.

  Такий документ оформляється у довільній формі та має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору.

  Інформаційна система суб’єкта електронної комерції, який пропонує укласти електронний договір, має передбачати технічну можливість особи, якій адресована така пропозиція, змінювати зміст наданої інформації до моменту прийняття пропозиції.

  2.1.9. Місцем укладення електронного договору є місцезнаходження юридичної особи або місце фактичного проживання фізичної особи, яка є продавцем (виконавцем, постачальником) товарів, робіт, послуг.

  2.1.10. Момент виконання продавцем обов’язку передати покупцеві товар визначається згідно з положеннями Цивільного кодексу України про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено Законом або домовленістю сторін.

  У разі якщо предметом електронного договору є надання послуг у сфері електронної комерції, обов’язок постачальника перед споживачем вважається виконаним у момент, коли надана постачальником послуга відповідає властивостям, визначеним договором або законодавством.

  У разі якщо предметом електронного договору є виконання робіт у сфері електронної комерції, обов’язок виконавця перед замовником вважається виконаним у момент, коли результат виконаної роботи відповідає вимогам, встановленим договором або законодавством.

  Електронним договором може бути визначено інший момент виконання зобов’язань між сторонами.

  2.1.11. Покупець (замовник, споживач) повинен отримати підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного чи касового чека, квитка, талона або іншого документа у момент вчинення правочину або у момент виконання продавцем обов’язку передати покупцеві товар.

  Підтвердження вчинення електронного правочину повинно містити такі відомості:

   • умови і порядок обміну (повернення) товару або відмови від виконання роботи чи надання послуги;

   

   • найменування продавця (виконавця, постачальника), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо товару, роботи, послуги;

   

   • гарантійні зобов’язання та інформація про інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару або з виконанням роботи чи наданням послуги;

   

  • порядок розірвання договору, якщо строк його дії не визначено.

  Дія цього положення не поширюється на електронні правочини, пов’язані з одноразовим наданням інформаційних електронних послуг або послуг проміжного характеру в інформаційній сфері, оплата яких здійснюється дистанційно. Постачальник таких послуг має надати змогу споживачеві ознайомитися з найменуванням постачальника, його місцезнаходженням та порядком прийняття претензії щодо послуги.

  2.1.12. Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному Законом “Про електронну комерцію”, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

  Кожний примірник електронного документа з накладеним на нього підписом, визначеним Законом “Про електронну комерцію”, є оригіналом такого документа.

  2.1.13. Електронні документи (повідомлення), пов’язані з електронним правочином, можуть бути подані як докази сторонами та іншими особами, які беруть участь у судовому розгляді справи.

  Докази, подані в електронній формі та/або у формі паперових копій електронних повідомлень, вважаються письмовими доказами згідно із статтею 64 Цивільного процесуального кодексу України, статтею 36 Господарського процесуального кодексу України та статтею 79 Кодексу адміністративного судочинства України.

  2.2. ПІДПИС У СФЕРІ УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ

  2.2.1. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання:

   • – електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України”Про електронний цифровий підпис”, за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину;

   

   • – електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом;

   

  • – аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

  2.3. РОЗРАХУНКИ У СФЕРІ УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ

  2.3.1. Розрахунки у сфері електронної комерції здійснюються відповідно до законів України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, інших законів та нормативно-правових актів Національного банку України.

  Розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України.

  2.3.2. Способи, строки та порядок розрахунків у сфері електронної комерції визначаються в електронному договорі з урахуванням вимог законодавства України.

  2.3.3. Продавець (виконавець, постачальник), оператор платіжної системи або інша особа, яка отримала оплату за товар, роботу, послугу відповідно до умов електронного договору, повинні надати покупцеві (замовнику, споживачу) електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.

  2.3.4. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти електронний договір (оферту), протягом строку для відповіді не здійснила оплату відповідно до зазначених у пропозиції умов, така пропозиція вважається неприйнятою.

  2.3.5. Здійснення оплати відповідно до умов, зазначених у пропозиції укласти електронний договір, без виконання інших умов та/або без надання усіх відомостей, визначених у такій пропозиції, не вважається прийняттям пропозиції укласти електронний договір (акцептом), а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила.

  3. МОМЕНТ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ  ДОГОВОРУ.

  3.1. КОМПАНІЯ приступає до надання послуги з моменту отримання замовлення, його оплати і надання всіх необхідних даних і/або документів, необхідних для виконання замовлення, якщо інше не передбачено окремим індивідуальним договором між сторонами. Одночасно із замовленням КЛІЄНТ зобов’язаний надати ВИКОНАВЦЮ всі достовірні вихідні дані (інформацію) а також, при потребі, відповідні документи, необхідні для виконання замовлення.

  3.2. КЛІЄНТ з цими Правилами та дійсними на момент укладення договору “Тарифами”, цінами, офертами, ознайомлений та погоджується повністю, що засвідчується фактом оплати послуг, або підписом КЛІЄНТА під текстом цих Правил, або підписом на акті про надані послуги, або шляхом акцепту замовлення  через сайт КОМПАНІЇ (в домені zkg.ua) або через онлайн-реєстраційну форму чи через інші електронні чи комунікаційні засоби (соцмережі, месенджери), що перебувають під контролем КОМПАНІЇ, або іншими способом передбаченим цими правилами або законом, якщо інше не передбачено конкретним договором між сторонами.

  3.3. КЛІЄНТ надає КОМПАНІЇ згоду на звернення до КЛІЄНТА з метою дослідження якості придбаних продуктів, послуг і сервісу КОМПАНІЇ; отримання відгуків і/або рекомендацій для інших КЛІЄНТІВ про надані КОМПАНІЄЮ КЛІЄНТУ послуги; пропозицій нових послуг КОМПАНІЇ у майбутньому,  за адресами та/або реквізитами, та/або номерами засобів зв’язку, які КЛІЄНТ надав КОМПАНІЇ, або які взяті із загальнодоступних публічних джерел, і за умови, що клієнту в майбутньому в будь-який час можна буде відмовитися від таких звернень КОМПАНІЇ.

  3.4. Оплата наданих послуг здійснюється КЛІЄНТОМ банківським переказом коштів на поточний рахунок КОМПАНІЇ на умовах повної передоплати, що підтверджується письмовим (електронним) документом, виданим (надісланим) КЛІЄНТУ на його вимогу, якщо інше не передбачено конкретним договором між сторонами.

  3.5. Оплата послуг за усним договором  (правочином) засвідчує безумовний факт належного надання послуг КОМПАНІЄЮ та прийняття наданих послуг КЛІЄНТОМ, якщо інше не передбачено письмовим договором. Послуги за усним договором, як правило,  виконуються, надаються і оплачуються в момент виконання.

  4. УМОВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, НЕ РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ, ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА НОУ-ХАУ

  4.1. Зміст конкретного замовлення є конфіденційним і його умови не підлягають розголошенню третім особам без письмової згоди сторін, крім випадків, прямо передбачених законодавством, або конкретним договором між сторонами.

  4.2. Сторони зобов’язуються і гарантують одна одній дотримання умов конфіденційності та нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію сторін, що стала їм відома в процесі та внаслідок виконанн?